Het Jaarplan 2021vormt een sluitstuk voor de eerste fase van de hervorming en versterking van ons planapparaat. Dit proces ging er in de kern vanuit dat planning alleen succesvol en professioneel kan plaatsvinden als het gebaseerd is op wettelijke regelingen en competente instituten die op voorspelbare wijze met elkaar communiceren, consensusvorming nastreven en waar nodig hun acties coördineren. Dit liep natuurlijk parallel aan het opvoeren van de professionaliteit en vaardigheden van onze planners in eerste instantie degenen die werkzaam zijn bij de ministeries en het Planbureau.

Vanaf 2017 is bij de productie van de Jaarplannen de results-based-management methode (RBM) gehanteerd, die een internationale standaard is welke Suriname reeds geruime tijd wil toepassen. Hierbij is gekozen om op ons eigen tempo en zoveel mogelijk met eigen middelen en kader de nodige capaciteit op te bouwen. Begrijpelijkerwijs, is het adaptatieproces langzamer dan voorzien. Hierbij worden het Planbureau maar ook de ministeriële planunits, geconfronteerd met onder andere onvoldoende informatie. Zonder de nodige informatie, is het voor de plan technische staf bijzonder moeilijk resultaten (outputs) uit te werken die moeten leiden tot de gewenste ontwikkelingsuitkomsten. Vooral het afzonderlijk formuleren en begroten van de concrete resultaten die het overheidsbeleid moeten opleveren, zijn een sleutel probleem.
Om deze uitdaging aan te gaan, zijn de planunits getrained in 2019.

Het beschikbaar komen van de nodige financiële en andere data rond de beleidskeuzen is hoofdzakelijk afhankelijk van het mandaat van deze units en dit vereist dat de informatiestromen formeel in nieuwe procedures vervat worden. Maar bovenal moet op zeer korte termijn een oplossing komen voor het ernstig gebrek aan tijdige en dringend nodige statistieken. Verdere verbetering van de ministeriële Jaarplannen zal de kwaliteit en de relevantie van het Nationaal Jaar Plan verhogen omdat het in toenemende mate een weerspiegeling zal zijn van de gezamenlijke ontwikkelingsinspanningen van de ministeries. Het gedecentraliseerd monitoringsevaluatie apparaat dat nu reeds in eerste aanleg functioneert zal uitgebouwd moeten worden. De in 2020 operationeel geworden ICT-tools zullen de basis hiervoor vormen.

In het Nationaal Jaar Plan 2021 zijn de beschouwingen van de internationale economische trends, de macro-economische trends in onze gehele economie en specifieke sectoren, in een deel ondergebracht. De delen die op ons RBM-planningssysteem gebaseerd zijn en waarover per ministerie gerapporteerd wordt heeft het Planbureau ondergebracht in een Annex. Daar vindt U de verslagen van de simpele monitoring en evaluatie die nu uitgevoerd wordt. Ook vindt U in deze Annex de geplande ontwikkelingsprojecten en activiteiten van de ministeries, en hun link met de nationale middel en lange termijn ontwikkelingsdoelen
en uitkomsten.

Klik hieronder om het jaarplan te bezichtigen.