Oprichting en behuizing

Het Coördinatie College voor Suriname, genaamd het Planbureau, ressorteerde na het Statuut onder het Nederlandse ministerie voor Uniezaken en Overzeese rijksdelen, afdeling Suriname/Nederlandse Antillen. Het college bestond uit Suriname en Nederland apart vertegenwoordigende leden, die respectievelijk in Paramaribo en Den Haag gevestigd waren. In Paramaribo was de voorzitter gehuisvest in het Gouverneurshuis en in Den Haag. Uit het Besluit van de Gouverneur van Suriname no. 3830 d.d. 3 augustus 1951 blijkt dat Dr. E. J. à Campo en Prof. Dr. R. A. J. van Lier benoemd zijn tot Directeur van de Stichting Planbureau Suriname. 


Behoefte aan planmatige ontwikkeling

Met de instelling van het Welvaartfonds deed de arbeid aan de planmatige ontwikkeling van Suriname zijn intrede.
Als zodanig is de datum van 1 augustus 1947, van uitzonderlijke betekenis voor het Land geweest. Op deze datum werd namelijk de Wet op het Welvaartfonds Suriname afgekondigd in het Staatsblad van Nederland. Hierbij werd bepaald dat Nf 40 miljoen door het Rijk aan het Fonds zou worden bijgedragen ten behoeve van “de ontwikkeling der economische welvaartsbronnen en de verbetering der sociale omstandigheden in Suriname.” Nadat Dr. E. J. á Campo, een erkend deskundige op economisch, industrieel, agrarisch en commercieel gebied, door de Nederlandse Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen bereid was gevonden een oriënteringsreis naar Suriname te maken ter voorbereiding van de “planning”, werd begin 1950 een coördinatiecollege ingesteld. Het college werd door het Welvaartfonds gefinancierd. In dit college hadden zitting de Gouverneur van Suriname voor de administratief-legislatieve sector, de heer L. A. M. Lichtveld, Landsminister voor Onderwijs Volksontwikkeling en Volksgezondheid voor de sociaal-culturele sector en Dr. E. J. á Campo voor de economische sector. Laatstgenoemde zetelde te Den Haag en werd in zijn voorbereidende arbeid en research bijgestaan door een aantal deskundigen op diverse gebieden en een secretaris. Ook te Paramaribo werd een secretaris van het College aangesteld. In de loop van 1950 deed zich de behoefte gevoelen om dit, tot zekere hoogte officieuze, college een meer concrete status te geven, in de vorm van een officieel ingesteld Planbureau. Na belangrijk voorbereidend werk van het Welvaartfonds en naderhand het Coördinatie College Suriname, dat onder voorzitterschap van de Gouverneur van Suriname stond, werd in de eerste helft van 1951 de opstelling van een langjarig ontwikkelings- en financieringsplan opgedragen aan het Planbureau i.o. Het Bureau werd op 30 juli 1951 officieel als Stichting Planbureau Suriname opgericht en nam daarbij de werkzaamheden van het Coördinatie College over. Het duurde echter tot 30 juli 1951, voordat de Landsregering van Suriname de Stichting Planbureau Suriname in het leven riep. Met de oprichting van het Planbureau hield het College op te bestaan.