Jaarplan 2012 is gebaseerd op het concept Ontwikkelingsplan 2012-1016 “Suriname in Transformatie’ van de in augustus 2010 aangetreden regering met als president de heer Desiré Delano Bouterse en als vice-President de heer Robert Ameerali.

Het Jaarplan geeft een volledig overzicht van de publieke investeringen die volgens het uitgezette beleid zullen moeten resulteren in de gewenste sociaal -economische ontwikkeling. De beleidsmaatregelen zijn conform de Meerjaren Beleids Begroting

In hoofdstuk 1 komt aan de orde de evaluatie van realisaties van beleidsmaatregelen die nog gebaseerd zijn op de benaming van de beleidsgebieden conform het Meerjaren ontwikkelingsplan 2006-2011. De bestedingen, naar beleidsgebied, ministerie en financieringsbron en financieringstype evenals de sectorale bestemming volgens GIPS zijn voor de periode januari tot en met juni 2011 geanalyseerd op basis van data van het ministerie van Financiën.

In hoofdstuk 2 wordt het Ontwikkelingsplan voor 2012 gepresenteerd. De ontwikkelingsinvesteringen betreffen het totaal van  beleidsmaatregelen, ongeacht de financieringsbron of het financieringstype. Naast het aandeel van de diverse ontwikkelingspartners in het totaal van de geraamde bestedingen voor 2012, wordt in dit hoofdstuk eveneens inzicht verschaft in de allocaties naar GIPS-sector en ministerie. Ook hier is bij de bespreking van de
ontwikkelingsinvesteringen per beleidsgebied, maatregel en project, de ingang van het ministerie gehanteerd. Het overzicht en de analyse van de regionale spreiding van ontwikkelingsinvesteringen waarmee in Jaarplan 2010 is gestart, wordt in onderliggend jaarplan voortgezet.
In hoofdstuk 3, Macro-economisch Kader, wordt inzicht verschaft in de ontwikkeling van de binnenlandse productie in de periode 2006 – 2010 waarbij aanvullend met een macro- economisch model de verwachting voor 2011 en 2012 van de binnenlandse productie is berekend. Vervolgens worden in dit hoofdstuk achtereenvolgens besproken de overheidsfinanciën, omvang van de staatsschuld, de betalingsbalans, monetaire ontwikkelingen en de ontwikkeling van prijzen, lonen en koopkracht. Tenslotte wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de
werkgelegenheid naar bedrijfstak en de inflatie met een projectie voor 2011 en 2012.

De bijlagen worden gevormd door lijsten waarin de beleidsmaatregelen overzichtelijk zijn opgenomen, en de mogelijkheid bieden om het Ontwikkelingsplan voor 2012 met inkijk voor de jaren 2013 tot en met 2016, integraal te beschouwen naar ministerie, financieringsbron en financieringstype.

  Klik hier om het jaarplan te bezichtigen.

2012