Jaarplan 2013 is gebaseerd op het concept Ontwikkelingsplan 2012-1016 “Suriname in Transformatie’ van de in augustus 2010 aangetreden regering onder leiding van president, de heer Desiré Delano Bouterse.
In het Jaarplan is een volledig overzicht weergegeven van de publieke investeringen die conform het uitgezette beleid zullen moeten resulteren in de gewenste sociaal -economische ontwikkeling.
De beleidsmaatregelen zijn conform de Meerjaren Beleids Begroting (MJBB) conceptie voor 2013 en vier daaropvolgende jaren begroot waardoor vergelijking van de diverse begrotingsposten in het recente
verleden en komende jaren mogelijk blijft. Hierdoor kan effectief gebruik worden gemaakt van de begroting als plannings- en monitoringsinstrument.

Hoofdstuk 1 omvat de evaluatie van realisaties van beleidsmaatregelen naar beleidsgebied, ministerie, financieringsbron en financieringstype evenals de sectorale bestemming volgens GIPS. Deze zijn voor het
jaar 2011 en de periode januari tot en met juni 2012 geanalyseerd op basis van data van het ministerie van Financiën.

In hoofdstuk 2 wordt het Ontwikkelingsplan voor 2013 gepresenteerd. De ontwikkelingsinvesteringen betreffenhet totaal van beleidsmaatregelen. Behalve het aandeel van de diverse ontwikkelingspartners in het totaal van de geraamde bestedingen voor 2013, wordt in dit hoofdstuk eveneens inzicht verschaft in de allocaties naar GIPS-sector, investeringscategorie en ministerie. Ook hier is bij de bespreking van de ontwikkelingsinvesteringen per beleidsgebied, maatregel en project, de ingang van het ministerie gehanteerd. Het overzicht en de analyse van de regionale spreiding van ontwikkelingsinvesteringen waarmee in Jaarplan 2010 is gestart, wordt in onderliggend Jaarplan voortgezet.
In hoofdstuk 3, het Macro-economisch Kader, wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de binnenlandse productie in de periode 2007 – 2011 waarbij aanvullend met een macro- economisch model
de verwachting voor 2012 en 2013 van de binnenlandse productie is berekend. Vervolgens worden in dit hoofdstuk achtereenvolgens belicht de overheidsfinanciën, omvang van de staatsschuld, de betalingsbalans, monetaire ontwikkelingen en de ontwikkeling van prijzen, lonen en koopkracht.

Tenslotte wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de werkgelegenheid naar bedrijfstak en de inflatie met een
projectie voor 2012 en 2013. De bijlagen worden gevormd door lijsten waarin de beleidsmaatregelen overzichtelijk zijn opgenomen, en
de mogelijkheid bieden om het Ontwikkelingsplan voor 2013 met inkijk voor de jaren 2014 tot en met 2017 integraal te beschouwen naar ministerie, financieringsbron en financieringstype.

 

 Klik hier om het jaarplan te bezichtigen.

2013