Het jaarplan 2014 is samengesteld op basis van de uitvoering van het beleid van de regering Bouterse-Ameerali, zoals vervat in het Ontwikkelingsplan 2012-2016 dat in oktober 2011 is aangenomen in De Nationale Assemblee. In dit kader is een beeld gegeven van de in uitvoering zijnde programma’s en de uit te voeren programma’s die moeten leiden tot sociale ontwikkeling en economische groei in het komend planjaar. De beleidsmaatregelen zijn conform de Meerjaren Beleids Begroting (MJBB) conceptie voor 2014 en twee daaropvolgende jaren begroot waardoor vergelijking van de diverse begrotingsposten in het recente verleden en komende jaren mogelijk blijft. Hierdoor kan effectief gebruik worden gemaakt van de begroting als plannings- en monitoringsinstrument.

Hoofdstuk 1 omvat de evaluatie van realisaties van beleidsmaatregelen naar beleidsgebied, ministerie, financieringsbron en financieringstype evenals de sectorale bestemming volgens GIPS. Deze zijn voor het jaar 2012 en de periode januari tot en met juni 2013 geanalyseerd op basis van data van het ministerie van Financiën.

In hoofdstuk 2 wordt het Ontwikkelingsplan voor 2014 gepresenteerd. De ontwikkelingsinvesteringen betreffen het totaal van beleidsmaatregelen. Behalve het aandeel van de diverse ontwikkelingspartners in het totaal van de geraamde bestedingen voor 2013, wordt in dit hoofdstuk eveneens inzicht verschaft in de allocaties naar GIPS-sector, investeringscategorie en ministerie. Ook hier is bij de bespreking van de ontwikkelingsinvesteringen per beleidsgebied, maatregel en project, de ingang van het ministerie gehanteerd. Het overzicht en de analyse van de regionale spreiding van ontwikkelingsinvesteringen waarmee in Jaarplan 2010 is gestart, wordt in onderliggend Jaarplan voortgezet.

In hoofdstuk 3, het Macro-economisch Kader, wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de binnenlandse productie in de periode 2008 – 2013 waarbij aanvullend met een macro-economisch model de verwachting voor 2013 en 2014 van de binnenlandse productie is berekend. Vervolgens worden in dit hoofdstuk achtereenvolgens belicht de overheidsfinanciën, omvang van de staatsschuld, de betalingsbalans, monetaire ontwikkelingen en de ontwikkeling van prijzen, lonen en koopkracht. De bijlagen worden gevormd door lijsten waarin de beleidsmaatregelen overzichtelijk zijn opgenomen, en de mogelijkheid bieden om het Ontwikkelingsplan voor 2014 met inkijk voor de jaren 2015 tot en met 2017 integraal te beschouwen naar ministerie, financieringsbron en financieringstype.

 

Klik hier om het jaarplan te bezichtigen.