Het Jaarplan 2015 geeft weer het beleidsuitvoeringsprogramma 2015 van de Regering Bouterse – Ameerali. Het uitgangspunt bij het opstellen van Jaarplan 2015 is het Ontwikkelingsplan 2012-2016 dat in oktober 2011 is aangenomen. Het beleidsuitvoeringsprogramma vervat in dit Jaarplan, is conform de beleidsmaatregelen in de meerjaren beleidsbegroting 2015. In deze begroting worden de realisatiecijfers van 2013 en de ramingen van 2015 en de daaropvolgende jaren tot en met 2019 opgenomen. Hierdoor is het mogelijk evaluaties, analyses en prognoses te kunnen uitvoeren op de begrotingsposten cq beleidsmaatregelen en wordt hierdoor effectief de begroting als planning- en monitoringsinstrument gebruikt, waarvan de resultaten en bevindingen vervat staan in het Jaarplan 2015. In het Jaarplan 2015 wordt in hoofdstuk 1 de realisatie van 2013 en hafljaar 2014 weergegeven alsook de de analyses van de realisaties van beleidsmaatregelen naar beleidsgebied, ministerie, financieringsbron, financieringstype en sectorale bestemming. De realisatie cijfers over deze perioden zijn afkomstig van het Ministerie van Financiën, respectievelijk de conceptbegroting 2015 en de rapportages van de afdeling Centraal Begrotings Boekhouding. Het Ontwikkelingsplan voor 2015 met name de ontwikkelingsinvesteringen behorende bij de beleidsmaatregelen worden per sector, categorie en ministerie beschreven in hoofdstuk 2. De data voor analyse van de investeringen per beleidsgebied, maatregel en project is verstrekt door het desbetreffend ministerie. In hoofdstuk 3 ‘het Macro-economisch Kader’ wordt beschreven, de ontwikkeling van de binnenlandse productie over de perioden 2009 tot en met 2013 en de prognose van 2014 en 2015. Ook worden belicht in dit hoofdstuk de overheidsfinanciën, omvang van de staatsschuld, de betalingsbalans, monetaire ontwikkelingen en de ontwikkeling van prijzen, lonen en koopkracht. In de Bijlagen worden de beleidsmaatregelen overzichtelijk weergegeven naar ministerie, financieringsbron en financieringstype van het begrotingsjaar 2015 met een vooruitblik op de jaren 2016 tot en met 2019.

 

Klik hier om het jaarplan te bezichtigen

klik hier