In Jaarplan 2018 vindt U zoals gebruikelijk in de twee hoofddelen van dit document, a) de evaluatie van de uitgevoerde beleidsprogrammas van de Overheid en b) het planningsdeel, de programmas die de ministeries voornemens zijn uit te voeren in 2018. Daarom zijn de beleidsprogrammas vervat in het Jaarplan 2018 enerzijds een uitwerking van het goedgekeurde Ontwikkelings Plan 2017- 2021 en anderzijds de inzichten en prioriteiten van de lijn-ministeries. De uitdaging is steeds bij elk Ontwikkelingsplan deze twee uitgangspunten van het beleid zo goed mogelijk te integreren.
Het streven is om reeds in 2019 samen met de ministeries een Jaarplan te formuleren dat veel meer een consolidering is van de plannen om de gestelde ontwikkelingsdoelen en uitkomsten te halen dan een op de begroting gestoeld document. Ook de evaluatie van de uitvoering zal veel meer gebaseerd zijn op vooraf gedefinieerde ’resultaten die behaald zijn’ dan slechts op een vergelijking van ramingen en realisaties.
Bij de aanname van het OP in het Parlement, zijn een aantal beslissingen genomen over de hervorming en versterking van planning in ons land. In de komende periode zal de uitvoering van de strategie voor deze hervorming, zoals vastgelegd in het OP 2017-2021 in alle ernst moeten beginnen. In feite is het Planbureau reeds hiermee begonnen met de werkzaamheden in het kader van de voorbereiding van dit Jaarplan. De intensivering van de relaties met de ministeries, de ophanden zijnde activering van sleutelinstituten genoemd in de Planwet van 1973 en de eerste serieuze stappen die gemaakt zijn met het gebruiken van moderne plantechnieken geven aan dat we al in de transitiefase zijn, zoals beschreven in OP 2017-2021. De instelling van de ministeriële planunits zal een mijlpaal zijn die in het begrotingsjaar 2018 bereikt moet worden.
Deze planunits zullen snel de plancapaciteit op de ministeries moeten vergroten: zij zullen belast zijn met de projectformulering, management, monitoring en evaluatie. Dit is een grote stap naar rationalisering van de planning en de technische verantwoording van het beleid. In de vroege fase waarin de uitvoer van de strategie zich bevindt is een schat aan informatie voortgekomen uit de samenwerking met de ministeries. Aangezien deze informatie vrij laat ter beschikking gekomen is, kon het helaas niet verwerkt worden in dit Jaarplan. De eerste resultaten zullen per eind oktober gepresenteerd worden aan het Parlement waardoor dit werk toch meegenomen kan worden in het debat binnen onze Volksvertegenwoordiging over de begroting 2018.

Klik hier om het jaarplan te bezichtigen

Jaarplan 2018