In gevolge artikel 156 lid 3 van de Grondwet (S.B.1987 no. 116) is het dringend vereist dat de aan het
parlement aan te bieden jaarlijkse Staatsbegroting in overeenstemming is met het nationaal Ontwikkelings
Plan (OP) en de daaruit voortvloeiende Jaarplannen.
Voor het planjaar 2019 is een begin gemaakt met de opstelling van de ministeriële jaarplannen, die de basis
vormen voor de samenstelling van het nationaal Jaarplan. Hierdoor wordt bereikt, dat een maximale
integratie en afstemming tussen de afzonderlijke begrotingen en de jaarlijks geplande prioriteitsprojecten
en actieprogramma’s kan plaatsvinden, alsmede simultaan invulling wordt gegeven aan een verantwoorde
wijze van begrotingssamenstelling.
In de jaarbegroting 2019 worden de eerste concrete stappen gezet in het kader van de doelstelling van de
hervorming van onze nationale planning, zoals vastgesteld in het OP 2017-2021 en in artikel 21 lid 4 van
de Planwet (S.B. 1973 no.89). In dit verband kunnen worden genoemd de goedkeuring door de Staatsraad
van de instelling van een Adviesorgaan voor de nationale planning, de Planraad, alsmede de instelling
van de Plan Coördinatie Commissie (PCC).
In de Planraad zijn vertegenwoordigd de drie strategische ontwikkelingspartners in de Surinaamse economie,
namelijk de Overheid, de particuliere sector en de vakbeweging. De PCC wordt gevormd door vertegenwoordigers
van de ministeries, de districtsbesturen alsmede de kerninstituten het Planbureau, het Algemeen
Bureau voor de Statistiek (ABS), de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Instituut ter Bevordering
van Investeringen in Suriname (Investsur) en de Nationale Ontwikkelings Bank (NOB). Middels de
implementatie van deze hervormingsmaatregel kunnen de planningsprocessen op verschillende niveaus
beter geïntegreerd worden. Het een en ander verschaft een beter platform en garantie voor de realisering
van onze hoofdontwikkelingsdoelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn, waaronder diversificatie
van onze productie- en exportstructuur, verduurzaming van de economische groei, verbetering
van de primaire inkomensverdeling en rechtvaardige vermogensverhoudingen onder simultane handhaving
van een veilig, gezond en leefbaar milieu.

Klik hieronder om het jaarplan te bezichtigen.

Jaarplan 2019