Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Planbureau Suriname (SPS) over het jaar 2013. Dit verslagjaar stond in het teken van de transformatie van het Planbureau naar een duurzaam instituut voor beleidsanalyses, planning en onderzoek.

‘Van transitie naar transformatie’

De in 2013 ingezette transformatiekoers is het gevolg van de transitiefase in de periode 2010-2012. Laatstgenoemde fase kenmerkte zich door diepgaande evaluaties van de organisatorische en fysieke staat van het Planbureau. Dien ten gevolge werden ook inherente aanpassingen gepleegd. Zo werd de organisatie geplaatst onder verantwoordelijkheid van de Vicepresident, zijn er nieuwe onderdirecteuren benoemd om de transitie te leiden en
te voltooien en heeft de fysieke verhuizing plaatsgevonden binnen het Regeringsgebouw. Tevens is de administratieve organisatie onder de loep genomen en is het bedrijfsproces aan een grondige screening onderworpen. Output en efficiëntie van het Planbureau vormden
de hoofdmoot van de inventarisatie. In 2013 kon, na gedegen consultatie van alle betrokken actoren zoals personeel, vakbond,
Bestuur en Vicepresident, de daadwerkelijke transformatie van het Planbureau starten. Echter, de implementatie hiervan liep vertraging op. Dit doordat het personeel onder aanvoering van de vakbond het werk voor langere tijd onderbrak en de interne bedrijfsorde
verstoorde. Nadat de rust wederkeerde is nog vóór het einde van verslagjaar 2013 alles in het werk gesteld om de beoogde doelen zoveel als mogelijk te realiseren teneinde het Planbureau fundamenteel te transformeren tot een instituut met meerwaarde voor de ontwikkeling van Suriname. De ingeslagen weg voor Planbureau ‘Nieuwe Stijl’ is onveranderd: het moet een efficiënt en effectief opererend beleidsorgaan zijn dat adequaat kan anticiperen op trends en regelmatig
de ontwikkelingen van het land kan monitoren. De Regering kan hierdoor gevraagd en ongevraagd adviezen krijgen op basis van onderzoek en evaluaties van beleid. Transformatie is een proces van overgave. Daarbij is het van belang dat alle neuzen dezelfde richting op zijn zodat beoogde doelen gezamenlijk worden gerealiseerd.

Directieteam SPS,
Drs. Deborah Arti Phoelsingh, MPA | Drs. Lilian Menke – Tangali | Drs. Joyce Kariodimedjo

 Klik hier om het jaarverslag te bezichtigen.

Jaarverslag 2013