De update van september 2022 is gebaseerd op de nieuwe rebased reeks van het Algemeen Bureau voor de Statistiek van 2015-2021, met als basisjaar 2015. De periode 2022-2024 is geschat door het Planbureau. Met behulp van de beschikbare informatie, enkele assumpties en relevante beleidsmaatregelen per sector, zijn de schattingen uitgevoerd voor de baseline met het BBP model.

Het ABS produceert sinds december 2020 BBP cijfers volgens  het  statistisch raamwerk  “System of National Accounts 2008” (2008 SNA), en maakt thans ook gebruik van de International Standard Industrial classifications of all economic activities, Revision 4 (ISIC Rev 4). Bij de nieuwe rebased series vanaf 2015 is tevens een Supply en Use table geproduceerd. Voor nadere informatie wordt verwezen naar  de website van het ABS, (https://Statistics-Suriname.org)

Na de zware inkrimping van de economie in 2020 met ca. 16 % (ABS),  was er nog steeds sprake van afnemende  economische activiteit door  de aanhoudende  covid -19 pandemie en  de financiële crisis met als gevolg en verdere koopkrachtdaling, nam de groei af met 2,7 % in 2021. Voor  2022 en 2023 wordt een lichte groei verwacht van respectievelijk 2,1% en 2,4%.

Klik op de links hieronder om de BBP cijfers en hun toelichting te openen:

Toelichting op de BBP projecties updates September 2022

Update BBP Projecties September_2022

BBP update september 2022