Dat de planeet aarde om haar as draait is algemeen bekend en aanvaard. Dat de ecomomie van
deze planeet draait rond de agrarische sector is voor velen helaas nog lang niet bewezen en
derhalve ook niet aangenomen. De mondiale economische ontwikkelingen monden echter
steeds meer uit in sterke ondersteuning en uitbouw van de agrarische sectoren binnen de landen
met de sterkste economieën, ter bescherming van hun industrieën.
In het hierna volgende rapport wordt getracht een kort doch duidelijk beeld te verschaffen van
het agrarisch potentieel in Suriname. De tastbare productie- en export mogelijkheden binnen de
agrarische sector hebben als de belangrijkste uitgangspunten gediend bij het opstellen van dit
rapport. Aan het agrarisch potentieel liggen de biodiversiteit, de klimatologische
omstandigheden, de bodem en de modernste agrarische technologie ten grondslag. Het
agrarisch potentieel moet gezien worden als een samenvatting van de directe
productiemogelijkheden. Uit dit geheel van productiemogelijkheden kan in de toekomst
identificatie van ontwikkelings-projecten plaatsvinden met als doel, duurzame hervorming van de
economie.
De productiemogelijkheden zijn zoveel mogelijk geordend per district om zodoende de regionale
ontwikkelingsmogelijkheden aan te geven. Nadruk is in dit stuk aanvankelijk gelegd op de subsector
rijst aangezien deze geruime tijd van bijzondere betekenis is binnen de agrarische sector.

Omhet macro-economische belang de andere gewassen ten opzichte van rijst, ook goed tot
uitdrukking te brengen is een taxatie gemaakt van de totale rijstkolom.

De Stichting Planbureau bedankt een ieder, die heeft bijgedragen tot de totstandkoming van dit
product. Met de studie betreffende het agrarisch potentieel wil de Stichting Planbureau Suriname
een bijdrage leveren om de ontwikkelingsmogelijkheden in de agrarische sector bloot te leggen.

Klik hier om het rapport te bezichtigen.

Agrarisch Potentieel - Landbouw

Agrarisch Potentieel – Landbouw