Het Planbureau heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de publicatie Structuuranalyse districten IV uitgebracht als vervolg op de vorige editie Structuuranalyse van de districten III. Evenals in de vorige edities is per district een inventarisatie gepleegd van de ruimtelijke infrastructuur in relatie tot de sociale en economische ontwikkelingen. De referentieperiode is 2009-2013. De Districtscommissarissen en hun staf, de directies van de verschillende kerninstituten en ministeries hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit rapport.

In het hoofdstuk met demografische analyse van de districten is de informatie bewerkt op basis van de CBB-bevolkingsgegevens. Gezien de geografische mobiliteit van de bevolking, die zich uit in intradistrictverhuizingen en interdistrictmigratie, welke een steeds grotere rol spelen bij omvang en samenstelling van de districtsbevolkingen, is in deze editie ook aandacht besteed aan dit verschijnsel. De publicatie geeft een overzicht van groei in sociale sectoren als onderwijs en gezondheidszorg. De economische bedrijvigheid en de ontwikkelingen op het stuk van de nutsvoorzieningen in de verschillende districten komen aan de orde. Per district wordt een overzicht gegeven van de milieuomstandigheden en worden de ruimtelijke omstandigheden van de productiesectoren als landbouw, bosbouw en mijnbouw belicht. Het rapport moet worden gezien als planningsinstrument en als informatiebron voor het
versterken van instituties in de districten die belast zijn met de realisering van de door de
Regering geïnitieerde ontwikkelingen. Als regionaal kader voor investeerders is dit rapport eveneens van groot belang. Ook kunnen bewoners van de regio’s door kennisneming van deze analyse beter vertrouwd raken met ontwikkelingen in hun district. De publicatie is verkrijgbaar op het Planbureau of click op de link STRUCTUUR ANALYSE  DISTRICTEN IV 2009-2013

Structuuranalyse van de districten IV
Getagd op: