Het doel van dit Regionaal Plan is het werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in het
district Brokopondo, voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Het Planbureau wil burgers
en bedrijven aan het district binden door het verbeteren van condities voor kwaliteit van het
leven: het bieden van mogelijkheden voor prettig wonen en succesvol werken en investeren in
een mooi, aantrekkelijk landschap, waar men zich snel, veilig en comfortabel kan verplaatsen.
Deze hoofddoelstelling kan naar vier ontwikkelingsthema’s worden onderscheiden. Dit leidt tot
vier subdoelstellingen die nader worden uitgewerkt:
• Economie: het versterken van het economisch vestigingsklimaat in nationaal perspectief,
waarbij de groene potenties van de stuwende productiemogelijkheden worden uitgebuit.
• Infrastructuur: het verbeteren van de bereikbaarheid weg en waterwegen, waarbij de mobiliteit
per auto, boot en bus beter met elkaar worden geïntegreerd.
• Wetenschap en cultuur: het ontwikkelen van wetenschapsbeoefening dat als fundament moet
dienen voor duurzame groene productieontwikkeling en de conservering van de bestaande
traditionele culturen ter behoud voor de natuur en voor de recreatie.
• Wooncentra: het verbeteren van de kwaliteit van het wonen in stad, dorp of landelijk gebied,
waarbij de relatie met landschap, bereikbaarheid, veiligheid en voorzieningen kwaliteitsfactoren
betreft.
Deze ruimtelijke kwaliteitsdoelstellingen koppelen met andere aspecten van de regionale
ontwikkeling: economisch, sociaal en cultureel. In dit opzicht wordt met dit Regionaal Plan
getracht een brede spin-off te bereiken in de kwaliteitsverbetering van het district Brokopondo als
een aantrekkelijke en leefbare regio. Het profileren van het imago van kwalitatief goed en veilig
leven is de basis van het vergroten van de kracht van het district om toekomstige bewoners,
bedrijven en bezoekers blijvend aan zich te binden.
Vanuit deze doelen geeft het Planbureau richting aan het verbeteren van bestaande ruimtelijke
kwaliteiten. In dit Regionaal Plan staat centraal de transformatie van de ruimtelijke infrastructuur
naar een nieuwe moderne structuur aangepast aan de eisen van de tijd en de wens een
duurzaam productief district op te bouwen met alle basis voorzieningen voor een kwalitatief hoog
bestaansniveau. Transformatie van het bestaande staat centraal in dit Regionaal Plan. Deze
opgave van transformatie kan op drie manieren betekenis geven aan de regionale ontwikkeling.
Ten eerste is transformatie gericht op herstructurering om een kwaliteitsimpuls te realiseren in
specifieke verouderde gebieden. Ten tweede staat transformatie voor intensivering van de
huidige functies gericht op nieuwe functiecombinaties en meervoudig ruimtegebruik. Tenslotte
leidt transformatie ook tot functieverandering, waarbij in onbruik geraakte gebieden worden
herontwikkeld en de huidige functie wordt ingewisseld voor nieuwe bestemmingen.

 

Bent u geinteresseerd in het document, neem contact op met het SPS.

Regionaal Plan

 

Regionaal Plan Brokopondo 2015 – 2040
Getagd op: