Het Planbureau heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de publicatie Structuuranalyse districten IV uitgebracht als vervolg op de vorige editie Structuuranalyse van de districten III. Evenals in de vorige edities is per district een inventarisatie gepleegd van de ruimtelijke infrastructuur. Voor deze editie is de referentieperiode 2009-2013. De Districtscommissarissen en hun staf, de directies van de verschillendekerninstituten en ministeries hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit rapport.

In het hoofdstuk Demografische analyse van de districten is de informatie bewerkt op basis van de CBB-bevolkingsgegevens. Gezien de geografische mobiliteit van de bevolking,die zich uit in intradistrictverhuizingen en interdistrictmigratie, welke een steeds grotere rolspelen bij omvang en samenstelling van de districtsbevolkingen, is in deze editie ookaandacht besteed aan dit verschijnsel. De publicatie geeft een beeld van groei in beschikbare fysieke infrastructuur voor onderwijs en gezondheidszorg. De economische bedrijvigheid en de ontwikkelingen op het stuk van de nutsvoorzieningen in de verschillende districten komen aan de orde. Per district wordt een overzicht gegeven van de milieuomstandigheden en worden de ruimtelijke omstandigheden van de productiesectoren als landbouw, bosbouw en mijnbouw belicht. Het rapport moet worden gezien als planningsinstrument en als informatiebron voor het

versterken van instituties in de districten die belast zijn met de realisering van de door de

Regering geïnitieerde ontwikkelingen.Als regionaal kader voor investeerders is dit rapport eveneens van groot belang. Ookkunnen bewoners van de regio’s door kennisneming van deze analyse beter vertrouwdraken met ontwikkelingen in hun district. Klik op de link voor de publicatie Structuuranalyse van de districten IV.

Planbureau geeft publicatie Structuuranalyse van de districten IV uit