SOLLICITATIE OPROEP STICHTING PLANBUREAU SURINAME

De Stichting Planbureau Suriname (SPS) heeft conform de Planwet als doel het identificeren, ontwikkelen, coördineren en ondersteunen van nationale en regionale ontwikkelingsprogramma’s en plannen ter ontwikkeling en bevordering van de materiële en immateriële welvaart van Suriname. Uit hoofde van deze doelstelling heeft zij onder meer als taakstellingen: het verrichten van periodieke verkenningen voor samenhangende beschrijving van de ruimtelijke, milieu, sociaaleconomische en macro-economische situatie van Suriname en het maken van projecties van de toekomstige situatie.

De stichting bestaat uit vier (4) onderdirectoraten, te weten Macro Sectorale Planning (MSP), Ruimtelijke, Regionale en Milieu Planning (RRMP), Monitoring en Evaluatie (ME) en Administratieve Diensten (AD).  Op het onderdirectoraat MSP is momenteel plaatsingsmogelijkheid voor 3 nieuwe krachten: 2 voor de afdeling Rekencentrum (RC) en 1 voor de afdeling Sociale Sector Planning (SSP). Op het Onderdirectoraat RRMP is plaatsingsmogelijkheid voor 3 nieuwe krachten: 1 voor de afdeling Ruimtelijke Planning, 1 voor de afdeling Milieu Planning en 1 voor de afdeling GIS & Remote Sensing.

 1. Functionaris Rekencentrum (RC)

Hoofdtaken:

 • Operationaliseren van economische en sociale doelstellingen in kwantitatieve grootheden;
 • Produceren van periodieke projecties van economische en sociale indicatoren;
 • Verrichten van studies en analyses, voor meer inzicht in de structuur en werking van de Surinaamse economie;
 • Regelmatig updates plegen van de verschillende modellen en periodiek en bij bijzondere omstandigheden bijstellen van assumpties van scenario’s;
 • Effecten van maatregelen van sociaaleconomische aard doorrekenen, analyseren en rapporteren;
 • Produceren van voortgangsrapporten van specifieke gebieden op basis van verschillende scenario’s voor het Ontwikkelingsplan, Financieel Jaarplan, sectorplannen en andere lange termijn plannen;
 • Onderhouden van goede werkcontacten met dataverschaffers en datagebruikers;
 • Op regelmatige basis data opvragen, verifiëren en datareeksen updaten teneinde informatieve rapportages te plegen aan de samenleving over ontwikkelingen op desbetreffende gebieden;
 • Ontwikkelingen op het gebied van modelbouw volgen en skills ontwikkelen;
 • Contacten onderhouden met de andere afdelingen binnen SPS, nationale, regionale en internationale instituten en deskundigen inzake specifieke gebieden.

Specifieke functievereisten:

 • Afgeronde wetenschappelijke opleiding (BSc./MSc.) in de economie of econometrie of statistiek;
 • Kennis van en ervaring met de statistische verwerking, analyse en beschrijving van data;
 • Kennis op het gebied van Nationale Rekeningen, Supply and Use en Input Output Tables en Social Accounting Matrix alsmede praktische kennis en ervaring met macromodellen zijn een pré.  
 • Algemene functievereisten zoals aangegeven aan het eind van de oproep.
 1. Functionaris  Sociale Sector Planning (SSP)

Hoofdtaken:

 • Onderhouden van goede contacten met relevante overheidsorganisaties, het maatschappelijk middenveld en de private sector;
 • Regelmatig verzamelen, verwerken, updaten en analyseren van sociale statistieken (inclusief indicatoren), en beschrijven van ontwikkelingen daarin en eventuele gevolgen daarvan voor de stakeholders ;
 • Produceren van papers e.a. beleidsrelevante documenten over actuele aspecten betreffende de Sociale Sector;
 • Bijdragen aan periodieke verkenningen over de sociale ontwikkelingen in Suriname in het bijzonder en in vergelijking met die in de regio en de rest van de wereld;
 • Bijdragen aan de sociale paragraaf van reguliere planproducten zoals jaarplan, ontwikkelingsplan en andere lange termijn plannen;
 • Participeren in interne en externe werkgroepen en commissies gericht op sociale bescherming;
 • Bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering i.s.m. multilaterale organisaties van projecten gericht op de Sociale Sector.

Specifieke functievereisten

 • Afgeronde wetenschappelijke opleiding (Bsc./Msc.) in Sociologie of Public Administration;
 • Kennis van en ervaring met de statistische verwerking, analyse en beschrijving van data;
 • Kennis van en praktische ervaring met sociale vraagstukken in het algemeen en op het gebied van Bevolkingsvraagstukken in het bijzonder zijn een Pré.
 • Algemene functievereisten zoals aangegeven aan het eind van de oproep.

Hoofdtaken Functionarissen Ruimtelijke, Regionale en Milieu Planning (RRMP)

 • Het inventariseren, analyseren en verwerken van sociaaleconomische en fysiek-biotische data betrekking hebbende op ruimtelijke ordening en milieu op nationaal en regionaal niveau;
 • Het opzetten en onderhouden van datasystemen t.b.v. de ruimtelijke en milieuplanning d.m.v. Geografische Informatie Systemen (GIS);
 • Met behulp van Geografische Informatie Systemen en Remote Sensing, digitale cartografie ontwikkelen voor lokale geografische eenheden (gebieden) in samenwerking met andere instituten ten behoeve van beleid, planning en zonering;
 • Het voorbereiden en opstellen van regionale ontwikkelingsprogramma’s conform de Planwet, alsmede participatie bij voorbereiding en opstelling van structuur- en bestemmingsplannen conform de Stedenbouwkundige Wet, ter concretisering van Meerjaren Ontwikkelingsprogramma’s;
 • Het opstellen van ruimtelijke en milieuplannen, in samenwerking met daarvoor in aanmerking komende instanties;
 • Het geven van adviezen betrekking hebbende op regionale planning, ruimtelijke ordening en milieu;
 • Het adviseren in zaken betreffende de bodembestemming en het grondgebruik alsmede diverse projecten.


 1. Staffunctionaris  Ruimtelijke Planning:

Specifieke functievereisten:

 • Afgeronde wetenschappelijke opleiding (BSc./MSc.), of gelijkwaardig in één der onderstaande richtingen:
  • Fysische Geografie;
  • Planologie;
  • Civiele Techniek;
  • Land- en Waterbeheersing.
 • Bij voorkeur enige ervaring met beleidsvraagstukken op het gebied van Ruimtelijke Planning/Ordening.
 1. Staffunctionaris Milieu Planning:

Specifieke functievereisten:

 • Afgeronde wetenschappelijke opleiding (BSc./MSc.) in, of gelijkwaardig vereist in de richting Milieu Wetenschappen – bij voorkeur Oriëntatie Milieu Management;
 • Bij voorkeur enige ervaring met beleidsvraagstukken op het gebied van Milieu Management en Planning.
 • Junior Technician GIS & Remote Sensing:

Specifieke functievereisten:

 • Afgeronde opleiding van het Natuur Technisch Instituut (NATIN), richting Landmeetkunde;
 • Bij voorkeur enige ervaring m.b.t. GIS & Remote Sensing, veldwaarnemingen/metingen, tabelleren van data, vervaardigen van thematische kaarten, scannen en digitaliseren van kaarten, kwaliteitscontrole en validatie.

Algemene functievereisten voor alle voornoemde functies:

 • Zowel mondeling als schriftelijk vaardig in het rapporteren;
 • Kritisch analytisch vermogen;
 • Proactief zijn;
 • Efficiënt, ordelijk en accuraat kunnen werken;
 • Goede communicatieve en intermenselijke vaardigheden;
 • Positieve werkattitude;
 • In staat zijn zelfstandig en probleemoplossend te werken;
 • Beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal in woord en geschrift;
 • Computervaardigheden inzake MS Office programma’s (Excel, Word, Access, Power Point etc.).
 • Moet in teamverband kunnen werken;
 • Van onbesproken gedrag zijn.

Wij bieden een dynamische werkomgeving, loon op basis van uw opleiding en werkervaring, en bijbehorende secundaire arbeidsvoorzieningen.

Uw sollicitatiebrief en CV met kopieën van behaalde diploma’s en cijferlijsten kunt u richten aan de Directeur van de Stichting Planbureau Suriname, dhr. D. Lachman, met vermelding van het woord “sollicitatie” op de enveloppe.  Deze bezorgt  u uiterlijk 30 juni 2023 op de afdeling Documentatie en Archief  van het Planbureau op de begane grond van het Dr. Ir. F. Essed-gebouw, bekend als het Regeringsgebouw, aan de Dr. Sophie Redmondstraat 118 en/of op het emailadres: dirsps123@gmail.com of secretariaatodmsp@gmail.com

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar onze website: www.planningofficesuriname.com

SOLLICITATIE OPROEP STICHTING PLANBUREAU SURINAME

De Stichting Planbureau Suriname (SPS) heeft conform de Planwet als doel het
identificeren, ontwikkelen, coördineren en ondersteunen van nationale en regionale
ontwikkelingsprogramma’s en plannen ter ontwikkeling en bevordering van de materiële en
immateriële welvaart van Suriname. Uit hoofde van deze doelstelling
heeft zij onder meer als taakstellingen: het verrichten van periodieke
verkenningen voor samenhangende beschrijving van de ruimtelijke, milieu, sociaaleconomische
en macro-economische situatie van Suriname en het maken van projecties van de toekomstige
situatie.
De stichting bestaat uit vier (4) onderdirectoraten, te weten Macro Sectorale
Planning (MSP), Ruimtelijke, Regionale en Milieu Planning (RRMP), Monitoring en Evaluatie
(ME) en Administratieve Diensten (AD). Op het onderdirectoraat MSP is momenteel
plaatsingsmogelijkheid voor 3 nieuwe krachten: 2 voor de afdeling Rekencentrum (RC) en 1 voor de
afdeling Sociale Sector Planning (SSP). Op het Onderdirectoraat RRMP is plaatsingsmogelijkheid
voor 3 nieuwe krachten: 1 voor de afdeling Ruimtelijke Planning, 1 voor de afdeling Milieu
Planning en 1 voor de afdeling GIS & Remote Sensing.

I. Functionaris Rekencentrum (RC) Hoofdtaken:

 • Operationaliseren van economische en sociale doelstellingen in kwantitatieve grootheden;
 • Produceren van periodieke projecties van economische en sociale indicatoren;
 • Verrichten van studies en analyses, voor meer inzicht in de structuur en werking van de
  Surinaamse economie;
 • Regelmatig updates plegen van de verschillende modellen en periodiek en
  bij bijzondere omstandigheden bijstellen van assumpties van scenario’s;
 • Effecten van maatregelen van sociaaleconomische aard doorrekenen, analyseren en rapporteren;
 • Produceren van voortgangsrapporten van specifieke gebieden op basis van
  verschillende scenario’s voor het Ontwikkelingsplan, Financieel Jaarplan, sectorplannen en andere
  lange termijn plannen;
 • Onderhouden van goede werkcontacten met dataverschaffers en datagebruikers;
 • Op regelmatige basis data opvragen, verifiëren en datareeksen updaten teneinde
  informatieve rapportages te plegen aan de samenleving over ontwikkelingen op desbetreffende
  gebieden;
 • Ontwikkelingen op het gebied van modelbouw volgen en skills ontwikkelen;
 • Contacten onderhouden met de andere afdelingen binnen SPS, nationale,
  regionale en internationale instituten en deskundigen inzake specifieke gebieden.
  Specifieke functievereisten:
 • Afgeronde wetenschappelijke opleiding (BSc./MSc.) in de economie of econometrie of
  statistiek;
 • Kennis van en ervaring met de statistische verwerking, analyse en beschrijving van data;
 • Kennis op het gebied van Nationale Rekeningen, Supply and Use en Input Output Tables en
  Social Accounting Matrix alsmede praktische kennis en ervaring met macromodellen zijn een pré.
 • Algemene functievereisten zoals aangegeven aan het eind van de oproep.

II. Functionaris Sociale Sector Planning (SSP) Hoofdtaken:

 • Onderhouden van goede contacten met relevante overheidsorganisaties, het maatschappelijk
  middenveld en de private sector;
 • Regelmatig verzamelen, verwerken, updaten en analyseren van sociale statistieken (inclusief
  indicatoren), en beschrijven van ontwikkelingen daarin en eventuele gevolgen daarvan voor de
  stakeholders ;
 • Produceren van papers e.a. beleidsrelevante documenten over actuele aspecten betreffende de
  Sociale Sector;
 • Bijdragen aan periodieke verkenningen over de sociale ontwikkelingen in Suriname in het
  bijzonder en in vergelijking met die in de regio en de rest van de wereld;
 • Bijdragen aan de sociale paragraaf van reguliere planproducten zoals jaarplan,
  ontwikkelingsplan en andere lange termijn plannen;
 • Participeren in interne en externe werkgroepen en commissies gericht op sociale bescherming;
 • Bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering i.s.m. multilaterale organisaties van projecten
  gericht op de Sociale Sector.

Specifieke functievereisten

 • Afgeronde wetenschappelijke opleiding (Bsc./Msc.) in Sociologie of Public Administration;
 • Kennis van en ervaring met de statistische verwerking, analyse en beschrijving van data;
 • Kennis van en praktische ervaring met sociale vraagstukken in het algemeen en op het gebied
  van
  Bevolkingsvraagstukken in het bijzonder zijn een Pré.
 • Algemene functievereisten zoals aangegeven aan het eind van de oproep.

Hoofdtaken Functionarissen Ruimtelijke, Regionale en Milieu Planning (RRMP)

 • Het inventariseren, analyseren en verwerken van sociaaleconomische en fysiek-biotische data
  betrekking hebbende op ruimtelijke ordening en milieu op nationaal en regionaal niveau;
 • Het opzetten en onderhouden van datasystemen t.b.v. de ruimtelijke en milieuplanning d.m.v.
  Geografische Informatie Systemen (GIS);
 • Met behulp van Geografische Informatie Systemen en Remote Sensing, digitale
  cartografie ontwikkelen voor lokale geografische eenheden (gebieden) in samenwerking met
  andere instituten ten behoeve van beleid, planning en zonering;
 • Het voorbereiden en opstellen van regionale ontwikkelingsprogramma’s conform de Planwet,
  alsmede participatie bij voorbereiding en opstelling van structuur- en bestemmingsplannen
  conform de Stedenbouwkundige Wet, ter concretisering van
  Meerjaren Ontwikkelingsprogramma’s;
 • Het opstellen van ruimtelijke en milieuplannen, in samenwerking met daarvoor in aanmerking
  komende instanties;
 • Het geven van adviezen betrekking hebbende op regionale planning, ruimtelijke
  ordening en milieu;
 • Het adviseren in zaken betreffende de bodembestemming en het grondgebruik alsmede diverse
  projecten.

III. Staffunctionaris Ruimtelijke Planning:
Specifieke functievereisten:

 • Afgeronde wetenschappelijke opleiding (BSc./MSc.), of gelijkwaardig in één der onderstaande
  richtingen:
  o Fysische Geografie;
  o Planologie;
  o Civiele Techniek;
  o Land- en Waterbeheersing.
 • Bij voorkeur enige ervaring met beleidsvraagstukken op het gebied van
  Ruimtelijke Planning/Ordening.

IV. Staffunctionaris Milieu Planning:
Specifieke functievereisten:

 • Afgeronde wetenschappelijke opleiding (BSc./MSc.) in, of gelijkwaardig vereist in de
  richting Milieu Wetenschappen – bij voorkeur Oriëntatie Milieu Management;
 • Bij voorkeur enige ervaring met beleidsvraagstukken op het gebied van Milieu Management en
  Planning.

V. Junior Technician GIS & Remote Sensing:
Specifieke functievereisten:

 • Afgeronde opleiding van het Natuur Technisch Instituut (NATIN), richting Landmeetkunde;
 • Bij voorkeur enige ervaring m.b.t. GIS & Remote Sensing,
  veldwaarnemingen/metingen, tabelleren van data, vervaardigen van thematische kaarten, scannen en
  digitaliseren van kaarten, kwaliteitscontrole en validatie.

Algemene functievereisten voor alle voornoemde functies:

 • Zowel mondeling als schriftelijk vaardig in het rapporteren;
 • Kritisch analytisch vermogen;
 • Proactief zijn;
 • Efficiënt, ordelijk en accuraat kunnen werken;
 • Goede communicatieve en intermenselijke vaardigheden;
 • Positieve werkattitude;
 • In staat zijn zelfstandig en probleemoplossend te werken;
 • Beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal in woord en geschrift;
 • Computervaardigheden inzake MS Office programma’s (Excel, Word, Access, Power Point etc.).
 • Moet in teamverband kunnen werken;
 • Van onbesproken gedrag zijn.
  Wij bieden een dynamische werkomgeving, loon op basis van uw opleiding en werkervaring,
  en bijbehorende secundaire arbeidsvoorzieningen.

Uw sollicitatiebrief en CV met kopieën van behaalde diploma’s en cijferlijsten kunt u richten aan
de Directeur van de Stichting Planbureau Suriname, dhr. D. Lachman, met vermelding van
het woord “sollicitatie” op de enveloppe. Deze bezorgt u uiterlijk 30 juni 2023 op de afdeling
Documentatie en Archief van het Planbureau op de begane grond van het Dr. Ir. F.
Essed-gebouw, bekend als het Regeringsgebouw, aan de Dr. Sophie
Redmondstraat 118 en/of op het emailadres: dirsps123@gmail.com of
secretariaatodmsp@gmail.com
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar onze website: www.planningofficesuriname.com

Sollicitatie Oproep