Het voorliggend document omvat een analyse van de ontwikkelingen in de productiesectoren van
ons land gedurende de periode 1997 – 2007. Tevens is de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands
Product (BBP) voor dezelfde periode opgenomen, aangevuld met data voor de jaren 2008 en 2009.

Dit document is voortgebracht door de afdeling Macro-economische Planning van de Stichting
Planbureau Suriname. Eén van de kerntaken van de afdeling is het jaarlijks schatten van de groei
van het BBP tegen basisprijzen, in afwachting van de productiemetingen van het Algemeen Bureau
voor de Statistiek. De schatting geschiedt volgens de productiemethode. In de loop van het jaar
worden de BBP-cijfers, zoals berekend door de Stichting Planbureau Suriname gereviseerd, na
publicatie van de revisie van het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Tot de kerntaken behoren ook
het volgen van de ontwikkelingen van de productiesectoren op jaarbasis en het evalueren van de
macro-economische indicatoren van de Surinaamse economie.

Deze publicatie is bedoeld voor het publiek, dat inzicht wenst te krijgen in de ontwikkeling van
voortgebrachte goederen en diensten van de productiesectoren van Suriname. De informatie zal de
beleidsmakers specifiek in staat stellen de bijdrage van de publieke en de parastatale sector aan de
economie te beoordelen en na te gaan in welke subsectoren alsmede op welke wijze facilitering en
stimulering van de private sector kan plaatsvinden. Anderzijds kan de particuliere sector uit dit
rapport kennis nemen van de factoren die zijn wisselende bijdrage aan de economie in de
referentieperiode verklaren.

De data voor het samenstellen van dit document zijn verkregen van diverse particuliere en
parastatale bedrijven en overheidsinstellingen. De Stichting Planbureau Suriname wil hierbij een
bijzonder woord van dank uitspreken aan een ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft
geleverd aan de totstandkoming van deze publicatie.

 

Klik hier om het bestand te openen

Productie in Suriname 4_001

Productie in Suriname 4