Wat doet SPS

De taakstelling, zoals vastgesteld in de vigerende statuten van 2012,  is als volgt:

 • Het verrichten van periodieke verkenningen met het doel te komen tot onder meer:
 1. samenhangende beschrijvingen van de sociaal economische en macro economische situaties van het land,
 2. prognoses,
 3. projecties van toekomstige situaties.
 • Het regelmatig bijhouden van model-projectformats en richtlijnen van relevante financieringsinstellingen en ontwikkelingspartners.
 • Het op continue basis verkrijgen en ontwikkelen van mechanismen, waaronder computermodellen, die nodig zijn om de taak van SPS naar behoren te vervullen.
 • Het ondersteunen van overheidsinstanties bij het formuleren van projectvoorstellen.
 • Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen aan de Vicepresident die de ontwikkeling van het land raken.
 • Het in nauw overleg met de Vicepresident:
 1. Ondersteunen van de Vicepresident bij het opstellen van het ontwerp Meerjaren Ontwikkelingsplan.
 2. Voorbereiden van de door de Vicepresident aan te bieden jaarplannen, waar van toepassing, verdeeld naar nationale, regionale en sectorale plannen ter uitvoering van het vastgestelde Meerjaren Ontwikkelingsplan
 3. Coördineren bij het opstellen van plannen en projecten, het afstemmen daarvan op nationale en regionale planning, de planning voor ruimtelijke ontwikkeling en milieu en de uitwerking hiervan in bestemmingsplannen
 4. Monitoren en evalueren van de in uitvoering zijnde projecten en het geven van adviezen hieromtrent.
 5. Het uitvoeren van de door de Vicepresident additioneel gegeven opdrachten, passend binnen het werkgebied van SPS