Wat doet SPS

Operationele Doelstelling

De Stichting Planbureau Suriname (SPS) opgericht op 30 juli 1951 had destijds, op basis van de gepubliceerde statuten tot doel “het beramen, de opstelling, de ontwikkeling, de coördinatie en  het steunen van plannen, welke kunnen leiden tot de bevordering van de geestelijke en materiële welvaart van Suriname.

De SPS heeft ingevolge de Planwet 1973 de volgende taken:

  1. Kerntaak: De SPS moet de ontwikkelingsprogramma’s voor Suriname voorbereiden en doet dit door ondersteuning van de Minister belast met nationale en regionale planning. Deze kerntaak is vastgelegd in artikel 8 lid 1 van de Planwet van 1973.
  2. Specifieke taken:

a.   adviseren van de Regering via de Minister belast met de zorg voor nationale en regionale planning;

b.   verrichten van onderzoek; het ondersteunen van overheidsinstanties bij het formuleren van projectvoorstellen;

c.   voorbereiden en opstellen van de nationale en regionale ontwikkelingsprogramma’s en daarbij behorende meerjaren plannen voor te bereiden en op te stellen;

d.   waken voor de vereiste coördinatie bij de totstandkoming, uitvoering, evaluatie en herziening van de programma’s en plannen;

e.   beoordelen en administreren van in voorbereiding en in uitvoering zijnde ontwikkelingsplannen en projecten en het beheren van de daarvoor ter beschikking gestelde middelen;

f.    werkzaam te zijn ten behoeve van het algemene toezicht op de naleving van de Planwet 1973 en daarop gebaseerde regelgeving;

g.   de coördinatie bij het opstellen van plannen en projecten en het afstemmen daarvan op de nationale en regionale planning, de planning voor ruimtelijke ordening en milieu en de uitwerking hiervan in bestemmingsplannen;

h.   Het uitvoeren van de door de minister van Financiën en Planning additioneel gegeven opdrachten, passend binnen het werkgebied van de Stichting.

De taakstelling, zoals vastgesteld in de vigerende statuten van 2012,  is als volgt:

  • Het verrichten van periodieke verkenningen met het doel te komen tot onder meer:
  1. samenhangende beschrijvingen van de sociaal economische en macro economische situaties van het land,
  2. prognoses,
  3. projecties van toekomstige situaties.
  • Het regelmatig bijhouden van model-projectformats en richtlijnen van relevante financieringsinstellingen en ontwikkelingspartners.
  • Het op continue basis verkrijgen en ontwikkelen van mechanismen, waaronder computermodellen, die nodig zijn om de taak van SPS naar behoren te vervullen.
  • Het ondersteunen van overheidsinstanties bij het formuleren van projectvoorstellen.